Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

17.12.2019 Wyżywienie

Treść

Kamionka Wielka, 17.12.2019 rok

 

Zapytanie ofertowe

I.

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej ogłasza zapytanie ofertowe na usługę cateringu dla zespołów podczas Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”

a)      20 sztuk obiadów (rosół z makaronem oraz schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną)
w cenie ………… Zł (słownie:……………………………………………………………………………..) brutto,

b)      230 sztuk gulasz strogonow, gramatura 300 z chlebem i herbatą brutto.

Termin realizacji: 18-19.01.2020 rok w Wiejskim Domu Kultury w Mystkowie.

W celu wyboru najkorzystniejsze oferty, zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert:

Cena (brutto) – 80%, posiadany sprzęt gastronomiczny i referencje - 20%.

Inne istotne warunki zamówienia:

1)      Do udzielenia zamówienia nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.907 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert.

3)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania uzasadnienia, a także pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.

4)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

6)      Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura.

7)      Termin związania ofertą upływa z dniem 31  stycznia 2020 r.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Poza ceną przedmiotu zamówienia, należy podać posiadany sprzęt i referencje.  Oferta winna być podpisana przez upoważnioną osobę.

Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 27 grudnia 2020 r. do godziny 10:00 w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej, z dopiskiem na kopercie „Katering-Sądeckie Kolędowanie”.

Z poważaniem

Kazimierz Ogorzałek

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

W Kamionce Wielkiej

 

 

 

 

 

Z wybranym Wykonawca zostaną zawarte dwie umowy, których treść przedstawia się następująco:

 

Umowa Nr ….

Zawarta w …….. roku pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce Wielkiej, reprezentowanym przez Kazimierz Ogorzałka, Dyrektora, a……………………………

 

1. Gminny Ośrodek Kultury zleca zabezpieczenie wyżywienia na Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych SĄDECKIE KOLĘDOWANIE w Mystkowie (remiza OSP) w dniu 18 i 19
 stycznia 2020 r.

Firma ………..  wyda posiłki grupom kolędniczym w kuchni w/w obiektu (wg bloczków żywnościowych z pieczątką GOK):

 

- w dniu 18 stycznia 2020 r. w godzinach 10:30 – 19:00,  … sztuk gulasz strogonow, gramatura 300 z chlebem i herbatą, cena jednego posiłku ….. zł brutto,
 ( opakowania plastik),

-  w dniu 18 stycznia 2020 r.  -… sztuk obiadów (rosół z makaronem oraz schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną) w cenie jednego posiłku … zł brutto,

- w dniu 19 stycznia 2020 r. o godzinie 17:30,   … sztuk gulasz strogonow, gramatura 300 z chlebem i herbatą, cena jednego posiłku … zł brutto,
( opakowania plastik),

- w dniu 19 stycznia 2020 r. o godzinie 17:30,  … sztuk obiadów (rosół z makaronem oraz kotlet schabowy z ziemniakami  i kapustą zasmażaną) w cenie jednego posiłku … zł brutto.

 

2. Firma ….. ponosi odpowiedzialność za jakość posiłków, wszelkie wymogi sanitarno - epidemiologiczne i wymagane badania pracownicze. Odpowiada także za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu ewentualnych zatruć.

 

3. Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian dot. ilości zamawianych posiłków, przez telefoniczne powiadomienie  Firmy…do dnia 17 stycznia 2020 roku do godziny 9:00.

 

4. Należność za wyżywienia zostanie zapłacona na konto Firmy … przelewem do 7 dni od otrzymania faktury.

 

5.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy (poza ilością posiłków)  wymagają pisemnego porozumienia się stron, pod rygorem nieważności.

 

6. Wszelkie sporne sprawy rozstrzygać będą właściwe sądy w Nowym Sączu.

 

7. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

   …………………………………………….                             ……………………………….

   Pieczątka i podpis Firmy …                                                             Pieczątka i podpis dyr. GOK

 


 

Oferta

wyżywienia na Sądeckim Kolędowaniu

w dniu 18 i 19 stycznia 2020 roku w Mystkowie

 

 

a)     w dniu 18 i 19 stycznia 2020r

-1 sztuka gulasz strogonow, gramatura 300 z chlebem i herbatą,  opakowania plastik, cena brutto………………

oraz

1 sztuka obiad: (rosół z makaronem oraz kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażana) cena brutto………………

b)    dla realizacji zamówienia posiadamy następujący sprzęt:………………….......

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

Posiłki do wydania w Domu Ludowym w Mystkowie (12 km z Nowego Sącza)

Ceny aktualne do 31 stycznia 2020 rok.

 

 

 

……………………………………..

   Pieczątka, data i podpis zakładu

 

 

 

9601