Aktualności

Treść

Regulamin

Gminnego Przeglądu „LACHOSKIE GODONIE”

Kwiecień 2021 rok

 

Cele Przeglądu

1. Przegląd ma charakter konkursu.

2. Pielęgnowanie i ochrona cennych tradycji lachowskiej gwary.

3. Zainteresowanie gwarą ludową dzieci i młodzieży.

4. Wyłonienie najlepszych gawędziarzy ludowych do następnych konkursów.

& 1.

Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.

& 2.

 1. W przeglądzie mogą brać udział chętni mieszkańcy gminy Kamionka Wielka.
 2. W konkursie występują wyłącznie pojedyncze osoby.

& 3.

 1. Uczestnicy przeglądu oceniani będą w zależności od wieku w jednej z trzech kategorii:
 • dziecięcej – do 13 lat
 • młodzieżowej – od 14 do 20 lat
 • dorosłych – powyżej 20 lat.
 1. Każda szkoła, świetlica wiejska, zespół może zgłosić po 2 uczestnikówz każdej kategorii.
 2. W związku z sytuacją epidemiologiczną do konkursu mogą zgłosić się również uczestnicy indywidualnie.

& 4.

1. Wypełnione:

- karty zgłoszeniowe - zał. nr 2,

- oświadczenia RODO- zał. nr 1 (pdf, zdjęcie) w formie elektronicznej (e-mail)

- nagranie programu  np. telefonem komórkowym, aparatem bądź kamerą w formacie mp4 należy przesłać do 09 kwietnia br. na adres: gmkamionkagok@adres.pl .

2. Karty RODO uczestników do lat 16 podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

& 5.

Wskazanym jest prezentowanie gwary lachowskiej w wierszu, gawędzie, opowiadaniu.

Gawędy mogą dotyczyć legend opowiadanych, tradycyjnych zwyczajów, obrzędów itp.

Czas trwania prezentacji 5-7 minut.

& 6.

Właściwym jest, aby uczestnicy przeglądu występowali w strojach regionalnych.

&7.

Powołana przez organizatora Komisja Artystyczna dokona oceny prezentacji wg ustalonych przez siebie kryteriów, w oparciu o niniejszy regulamin.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru
 • czystość gwary
 • bogactwo słownictwa gwarowego
 • ogólny wyraz artystyczny.

& 8.

Uczestnicy przeglądu zostaną ocenieni w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy występujący otrzyma pamiątkowy dyplom. Organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe w zależności od posiadanych środków.

& 9

Wszelkich informacji na temat  konkursu „Lachoskie godonie” udziela GOK, tel. 445-60-29, meil: gmkamionkagok@adres.pl

Postanowienia końcowe

1. Konkurs ma formułę on-line, z tym, że dopuszcza się możliwość jego organizacji na żywo, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. O takiej ewentualności poinformujemy w terminie późniejszym.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbędzie się oficjalna uroczystość wręczenia nagród. Nagrody i dyplomy będzie można odbierać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Zał. Nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

……………………………………………………………………………...........................................

(imię   i nazwisko dziecka, uczestnika ),

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), publikacja  Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celach organizacji i promocji Gminnego Konkursu Lachoskie godanie   i oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem  uczestnictwa w w/w konkursu

……...........................................................                                       

 ( data, czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego, uczestnika)

                                                           Klauzula informacyjna RODO

Organizatorem konkursu  jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w imprezie. Istnieje możliwość, że przy zapisie przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zostanie zarejestrowany wizerunek osób w niej uczestniczących, nas co „uczestnik” imprezy wyraża zgodę. Uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia do udziału w imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres email. W przypadku osób nieletnich, zgodę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.                                                                            

Jednocześnie uczestnik  zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych (w tym wizerunku) za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikacje w całości lub części na portalach stronach internetowych, prasie, publikacjach, materiałach informacyjnych organizatora, w związku z organizacją imprezy, działalnością i formacyjną lub promocyjną.                                                        

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UEL 119/1 z 04.05.2016r.) informuje się, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej,  33-334  Kamionka Wielka 5,                                                                                                                                                                                 2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  możliwy jest pod adresem  e-mail iodo@kamionka.iap.pl                                                                                        3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz  art. 9 ust.1 lit. g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony  osób fizycznych  RODO do celów należących do zadań gminy tj: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.                                             

4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;                                                                                                                                                                                            5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym  przez przepisy prawa;   

6)    Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.    

7)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.     

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.  

9)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych

 

Zał. Nr 2

Karta zgłoszenia

 

 

Nazwisko imię –

 

Adres zamieszkania, telefon –

 

Wiek uczestnika –

 

Przygotowany repertuar (tytuł )-

 

Uczestnictwo w poprzednim „Lachoskim Godoniu” (zajęte miejsca)-

 

Nazwa i adres instytucji patronującej - GOK

 

Uwagi własne ……………………………………………………….

 

 

...................................................

                                                                                     podpis zgłaszającego