Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

II Konkurs Fotograficzny „Skarby Gminy Kamionka Wielka”

II Konkurs Fotograficzny „Skarby Gminy Kamionka Wielka”

Treść

Regulamin
 

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka.

Cele konkursu:

 1. Ukazanie piękna ziemi Gminy Kamionki Wielkiej oraz jej zabytków.
 2. Możliwość zaprezentowania swoich fotografii przez nieprofesjonalnych fotografików na stronach Gminnego Ośrodka Kultury.
 3. Zachęcenie do fotografowania przyrody, krajobrazu i zabytków przez pasjonatów fotografii nieprofesjonalnej.
 4. Promocja Gminy Kamionka Wielka poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych miejsc krajobrazowo i turystycznie, zabytków i obiektów charakterystycznych, za pomocą fotografii.

Warunki i terminy dostarczania prac:     

 1. Konkurs trwa do 2 października 2021 r.
 2. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 2 fotografie o ww. tematyce.
 3. Prace w formacie .jpg o wymiarach minimalnie 1200 x 1600 pikseli i maksymalnie w plikach nieprzekraczających 2 MB należy nadsyłać drogą e-mailową na adres gmkamionkagok@adres.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny. Zdjęcia można przesyłać też przez darmową formę aplikacji We Transwer.
 4. W treści e-maila należy podać:        
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko,
 • adres autora,  
 • telefon kontaktowy,
 • komentarz do zdjęcia (np. miejsce skąd wykonano zdjęcie),
 • nazwę fotografowanego obiektu,
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć,
 • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do  regulaminu.   
 1. Nie zezwala się na retusz fotografii ani na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany oryginalnej kompozycji fotografii.
 2. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były nigdzie publikowane ani nie były nagradzane w innych konkursach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów wymienionych w regulaminie.
 5. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, pornografii, scen obscenicznych, treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, scen przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 6. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora w dwóch kategoriach wiekowych:
 • do 18 lat,
 • powyżej 18 lat.    
 1. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o werdykcie jury.
 2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach: www.gokkamionka.iaw.pl, lub innych stronach Gminy Kamionka Wielka.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji:    
 • druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
 • używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.
 1. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe. Telefonicznie zostaną poinformowani o sposobie ich odbioru. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są załączyć również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w konkursie oświadczenie uczestnika konkursu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r. Dz. U. 2018 poz.1000). Dane osobowe uczestników posłużą do komunikacji oraz będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 6. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury.
 7. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
 • Oświadczenie uczestnika konkursu (załącznik nr 1),    
 •   Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 2).

Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie wszelka informacja udzielana jest pod  numerem tel.: 606-785-309, adres e-mail: gmkamionkagok@adres.pl

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1.docx 15.43 KB
Załącznik nr 2.docx 13.41 KB
27503