Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

15.10.2020 Konkurs Piosenki Świątecznej

15.10.2020 Konkurs Piosenki Świątecznej

Treść

 

Na Wasze zgłoszenia i nagrania czekamy do 28 listopada 2020 r.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

Regulamin

Konkursu Piosenki Świątecznej

„Pierwsza Gwiazdka”

Kamionka Wielka 2020

1.Organizator festiwalu

 Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, zwany dalej Organizatorem. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu.

2.Cele konkursu:

- prezentacja twórczości wokalnej dzieci w wieku szkolnym,

- promowanie młodych talentów poprzez stworzenie im możliwości zaprezentowania swoich możliwości wokalnych,

- prezentacja własnych umiejętności artystycznych wśród rówieśników - zdrowe współzawodnictwo,

- zapewnienie dziecku ekspresji muzycznej, aktywności i twórczej działalności,

-popularyzacja pastorałek, kolęd i piosenek bożonarodzeniowych,

- stworzenie radosnej świątecznej atmosfery.

3.Uczestnicy konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z terenu Gminy Kamionka Wielka w wieku od 6 do 15 lat. Uczestnicy konkursu  biorą udział w określonych kategoriach na podstawie roku urodzenia:

kategoria l: 6- 10 lat     

kategoria II: 11 -15 lat

Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie soliści. Rodzice / opiekunowie z chwilą wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu akceptują postanowienia regulaminu.

4.Przebieg konkursu

Wypełnione karty zgłoszeniowe – zał. nr 2, oświadczenia RODO – zał. nr 1 (pdf, ewentualnie zdjęcie) w formie elektronicznej ( e-mail)  przyjmowane są do 28 listopada 2020 roku na adres:  gmkamionkagok@adres.pl .

W mailu należy uwzględnić następujące informacje:

 - imię i nazwisko dziecka,

- rok urodzenia,

- adres dziecka,

- imię i nazwisko rodzica/ opiekuna,

- telefon kontaktowy  rodzica/ opiekuna

- tytuł piosenki.

 

Do udziału w konkursie uprawnia wysłanie w określonym terminie karty zgłoszenia .

Uczestnik konkursu może wykonać jedną piosenkę. Piosenka wykonywana jest przy akompaniamencie, podkładzie muzycznym bądź a capella (czyli sam śpiew bez akompaniamentu).

 Jury konkursu stanowią osoby wybrane przez organizatora. Jury oceni uczestników, kierując się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, walory głosowe, wykonanie (interpretacja, oryginalność wykonania), prezentacja, pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne.

Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie. Jury przyznaje 3 nagrody za najlepsze występy w każdej kategorii wiekowej - miejsca (od 1 do 3).Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w formie nagród rzeczowych lub innego podziału nagród. Wyniki konkursu zostaną podane 15 grudnia  bieżącego roku na stronie internetowej organizatora konkursu

5.Postanowienia końcowe

a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

b. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

c. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbędzie się oficjalna uroczystość wręczenia nagród. Nagrody będzie można odbierać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Również ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną może zmienić się forma konkursu o czy poinformujemy w razie koniczności. Nagrody nieodebrane przechodzą na własność organizatora konkursu.

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu oraz w celach promocyjnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Fot. Pixabay

Do pobrania:

1. Karta zgłoszenia

2. Oświadczenie RODO

27503