Przejdź do treści
Banner projekt
skalnik
Mszalniczanie
Mystkowianie
orkistra1
Przejdź do stopki

Sądeckie Kolędowanie

Treść

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

SĄDECKIE KOLĘDOWANIE’2021

 

     CELE PRZEGLĄDU

 

 • Kultywowanie i upowszechnianie ludowej tradycji kolędowania,
 • Prezentacja zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych funkcjonujących w regionie Lachów Sądeckich,
 • Wyłonienie najlepszych grup kolędniczych i kwalifikacja na Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE w Podegrodziu oraz na Ogólnopolski Konkurs Grup

      Kolędniczych GÓRALSKI KARNAWAŁ w Bukowinie Tatrzańskiej,

 • Urozmaicenie oferty kulturalnej okresu karnawałowego.

 

ORGANIZATORZY

 

 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.

 

OGÓLNE ZASADY PRZEGLĄDU

1. Przegląd konkursowy będzie się odbywał wyłącznie w formule on-line.

2. Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają grupy kolędnicze – wyłącznie laureatów gminnych przeglądów z terenu Powiatu Nowosądeckiego.

3. Przegląd zostanie przeprowadzonyw trzech kategoriach:

- grupy dziecięce (od 7 do 13 lat)

- grupy młodzieżowe (od 14 do 17 lat)

- grupy dorosłe (powyżej 18 lat).

 

4. W formule imprezy nie mieszczą się tzw. jasełka będące inscenizacją teatralną wychodzącą poza tradycyjne formy kolędowania.

5. Grupy kolędnicze powinny prezentować autentyczną formę kolędowania zgodnąz tradycją swojego regionu.

6. Grupy kolędnicze powinny występować w strojach właściwych dla przedstawianych postaci i posiadać rekwizyty z odpowiednich materiałów. 

 1. Kolęda HERODY musi przedstawiać pierwotną, najstarszą jej formę, odnoszącą się do wydarzeń ewangelicznych. Widowisko z padaniem  i wskrzeszaniem turonia (czasem łączone z Herodami), winno być prezentowane jako oddzielne przedstawienie.

8. Przedstawiony program oraz ewentualnie towarzysząca muzyka lub poszczególne instrumenty winny odzwierciedlać tradycje kolędowania w regionie, z którego pochodzi grupa. Szczególnie pożądana jest – w zależności od widowiska – prezentacja tradycyjnych kolęd, pastorałek oraz kolędy winszującej.

Grupy mające w swoim składzie akordeon nie mogą ubiegać się o I miejsce i kwalifikację wyżej.

9. Czas występu poszczególnych grup do 10 minut, wyjątek stanowią Herody      
i Szopka lalkowa – do 20 minut. Przekroczenie limitu czasu może być podstawą dla Komisji do obniżenia punktowej oceny grupy.

10. Niezbędnym jest, aby w grupach kolędniczych, zgodnie z tradycją, występowali wyłącznie chłopcy i mężczyźni, dotyczy to również towarzyszących muzyków.

11. Grupy kolędnicze zgodnie z tradycją powinny być nieliczne: w programach
Z gwiazdą, Szczodroki, Draby – do 6 osób. Liczniejsze mogą być grupy z Herodem (maksymalnie do 12 osób). W skład grupy kolędniczej nie wlicza się towarzyszących muzyków.

12.

a) grupy kolędnicze – laureaci I miejsc z poprzedniego roku  nie mogą brać udziału z tym programem przez jeden rok,

b) nie jest możliwy udział tych samych wykonawców w dwóch różnych grupach (nie dotyczy to muzyków).

13. W celu oceny prezentowanych programów powołana zostanie przez Organizatora Komisja Artystyczna, która dokona oceny w oparciu o niniejszy regulamin. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny.

14. Komisja Artystyczna przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków. Nagrody finansowe zostaną przekazane na wskazane w karcie zgłoszenia konto bankowe. Każda grupa otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

15. Ogłoszenie wyników oraz nagrania filmowe laureatów opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora. Zgłoszone na przegląd materiały filmowe zostaną zarchiwizowane przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

 

 

UWAGI ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZASAD I PRZEBIEGU PRZEGLĄDU W FORMULE ON-LINE

1. Uczestnicy zobowiązani są nagrać materiał filmowy urządzeniami nagrywającymi np. kamera lub telefon ze stałego ujęcia, zamocowanymi do statywu lub w inny stabilny sposób.

2. Prosimy o ustawienie na urządzeniu nagrywającym najwyższych możliwych parametrów nagrywania obrazu i dźwięku, w orientacji poziomej, rozdzielczość minimalna HD 720p (1280x720).

3. Nagranie filmowe musi być aktualne, dokonane od momentu ogłoszenia Przeglądu, nie sklejane z fragmentów, ukazujące wszystkich wykonawców. Film wraz z kartą zgłoszenia (skan) należy przesłać internetowo jako plik formatu MP4 lub AVI za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych (typu wetransfer) na adres: gok@kamionkawielka.pl

4. Materiały na elektronicznym nośniku danych DVD, pendrive można także dostarczyć tradycyjną pocztą do siedziby organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5, z dopiskiem: SĄDECKIE KOLĘDOWANIE

 4.Termin nadsyłania/dostarczenia kart zgłoszeń wraz materiałem filmowym upływa z dniem 15 stycznia 2021 do godziny 15:00.

5.Nadesłane przez uczestników Przeglądu nagrania - do czasu oceny  i ogłoszenia wyników, będą widoczne jedynie dla komisji konkursowej i organizatorów.

 6.Regulamin, karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej: www.gokkamionka.iaw.pl

6. Informacji o Przeglądzie udziela Kazimierz Ogorzałek, gok@kamionkawielka.pl 18/445 60 29, 606 184 501.

 

ZAPISY KOŃCOWE

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej  swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas przeglądu internetowego SĄDECKIE KOLĘDOWANIE, w celu wykorzystania ich przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; d) publicznego odtwarzania, wyświetlania.

2.Uczestnicy Przeglądu udzielają organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu. 3.Uczestnicy podają organizatorowi dane osobowe w związku z udziałem w Przeglądzie dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej GOK w Kamionce Wielkiej,      w tym w celu umieszczania ich na stronie internetowej GOK w Kamionce Wielkiej.

4.Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych Organizatorowi SĄDECKIEGO KOLĘDOWANIA.

 

 INFORMACJA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, tel. 18/445 60 29, e-mail gok@kamionkawielka.pl , działający jako administrator danych osobowych. GOK w Kamionce Wielkiej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu: iodo@kamionka.iap.pl.

Dane osobowe pozyskiwane są i będą przetwarzane w szczególności w celu naboru uczestników i realizacji Przeglądu, jego promocji oraz w celach archiwalnych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i e) RODO.

2. Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa (na zasadach wynikających z RODO):

1)dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

2)sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);

3)usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO);

4)ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku – art. 18 RODO);

5)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO – tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);

6)prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza, iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

7)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa lub w przypadku udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być przetwarzane  i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzy realizację usług związanych z realizowanym Przeglądem lub którym udostępni dane w celu realizacji Przeglądu.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w organizowanym Przeglądzie.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji Przeglądu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg przyszłorocznej edycji Przeglądu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

 

 

 

Karta zgłoszenia poniżej

                    

  Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

  SĄDECKIE KOLĘDOWANIE’ 2021

  KARTA ZGŁOSZENIA        

I.  PEŁNA NAZWA GRUPY KOLĘDNICZEJ:

 

II.   RODZAJ KOLĘDY __________________________________________________________________________________

                                                                                                    (* np. Herody, Z turoniem, Z szopką, Droby, Szczodroki, … – proszę wpisać)
                                                                                   
ILOŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PREZENTACJI SCENICZNEJ    

 

 

                  min

DOKŁADNY CZAS PREZENTACJI SCENICZNEJ                                                  
 

KATEGORIA WIEKOWA: ______________________________________________________________________________
                                                                                                                        (*np. dzieci, młodzież, dorośli – proszę wpisać)

III.
MIEJSCOWOŚĆ, z której grupa pochodzi ________________________________________________________________


GMINA ________________________________________ POWIAT _______________________________________________

INSTYTUCJA PATRONUJĄCA ____________________________________________________________________________

 

IV. SKŁAD GRUPY

 

Lp.        Imię i Nazwisko       dokładna data urodzenia (dd-mm-rr)    prezentowana postać                                                

 

 

1.......................................................................................................................................................................

 

2. ....................................................................................................................................................................

 

3.....................................................................................................................................................................

 

4...................................................................................................................................................................

 

5...................................................................................................................................................................

 

6...................................................................................................................................................................

 

7..................................................................................................................................................................

 

8..................................................................................................................................................................

 

9.................................................................................................................................................................

 

10................................................................................................................................................................

 

 

11...............................................................................................................................................................

 

 

12................................................................................................................................................................

 


V.   DANE TELEADRESOWE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA GRUPY

Imię i Nazwisko ________________________________________________________________________________________

Adres zamieszkania: kod __________ miejscowość_____________________ ul. nr lokalu ________________________

tel. kontaktowy kier. __________ nr _______________________ kom.__________________________________________

e-mail: _______________________________________________________________________________________________


VII.  INFORMACJE POTRZEBNE DO PRZELANIA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH NA KONTO BANKOWE.

nr konta /26 cyfr/         __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __  __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __

właściciel konta bankowego _____________________________________________________________________________________________________

adres zamieszkania właściciela konta: ____________________________________________________________________________________________

 

 

OŚWIADCZENIA

 • Oświadczam, że jestem upoważniona/y do reprezentowania we wszelkich sprawach dotyczących wydarzenia pn. XVII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych SĄDECKIE KOLĘDOWANIE wszystkich zgłoszonych przeze mnie do konkursu osób .
 • Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z tekstem regulaminu Przeglądu i akceptuję jego treść.
 • Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, w celu zakwalifikowania i udziału w wydarzeniu.
 • Oświadczam, iż zapoznałem się z zawartą w regulaminie informacją o przetwarzaniu danych osobowych i jest ona dla mnie w pełni zrozumiała.
 • Zgłoszeni uczestnicy udzielają Organizatorowi tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamionce Wielkiej - nieodpłatnie i na czas nieokreślony - zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu pn. XVII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych SĄDECKIE KOLĘDOWANIE.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie zgłoszenia.


 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116689