Przejdź do treści
Banner projekt
skalnik
Mszalniczanie
Mystkowianie
orkistra1
Przejdź do stopki

RODO

Treść

Uprzejmie informujemy, iż Inspektorem Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej jest Pani Agata Janiszewska-Skowron.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej,  33-334  Kamionka Wielka 5.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  możliwy jest pod adresem  e-mail iod@kamionkawielka.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz  art. 9 ust.1 lit. g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony  osób fizycznych  RODO do celów należących do zadań gminy tj:przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym  przez przepisy prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.
116681