Przejdź do treści
Banner projekt
skalnik
Mszalniczanie
Mystkowianie
orkistra1
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej,
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej,
 • Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Michalik.
 • E-mail: gok@kamionkawielka.pl
 • Telefon: 18 445 60 29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej
 • Adres: 33-334 Kamionka Wielka 5
 • E-mail: gok@kamionkawielka.pl
 • Telefon: 18 445 60 29

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej oraz jej placówki nie spełniają wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5

Ułatwienia w zakresie dostępności architektonicznej:

 • 4 miejsca parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi (3 na parkingu obok budynku, 1 bezpośrednio przy budynku)
 • na parterze znajduje się biuro Dyrektora, do którego mają dostęp osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 154

Ułatwienia w zakresie dostępności architektonicznej:

 • 3 miejsca parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi (wszystkie na parkingu obok budynku)

Wiejski Dom Kultury w Mystkowie, 33-334 Mystków 477

brak ułatwień w zakresie dostępności architektonicznej

Świetlica Wiejska w Mszalnicy, 33-334 Mszalnica 166

brak ułatwień w zakresie dostępności architektonicznej

Świetlica Wiejska w Boguszy, 33-334 Bogusza 26

brak ułatwień w zakresie dostępności architektonicznej

125280