Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Treść

W związku z zaistniałą sytuacją Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej  jak i inne instytucje kultury, nie ma możliwości organizowania w tradycyjnej formie imprez, wystaw czy konkursów. Wychodzimy więc naprzeciw młodym artystom i ogłaszamy konkurs plastyczny w formule on-line. Dzięki temu każda osoba, która swój czas spędzony w zamknięciu wykorzysta na pracę twórczą, będzie mogła zaprezentować jej owoce na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Konkurs na pracę plastyczną „Człowiek i przyroda”

Regulamin XXXI Gminnego Konkursu Plastycznego

§ 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej

§ 2.  Celem konkursu jest:

 1. Popularyzacja twórczości plastycznej w środowisku szkolnym,
 2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 3. Umożliwianie przekazu w formie plastycznej fantazji ,wyobraźni i marzeń dziecka,
 4. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które poprzez indywidualną interpretację i niczym   nieograniczoną wyobraźnię najcelniej ukażą temat konkursu.

§ 3 Założenia organizacyjne

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamionka Wielka i oceniony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat

§ 4 Format pracy i techniki

 1. Format pracy nie może być większy niż A3.
 2. Praca (1 szt.) musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: malarstwo (oprócz malarstwa na szkle), grafika; rysunek wykonany ołówkiem, pastelami lub kredkami, collage.

§ 5 Zgłoszenie i ocena prac konkursowych

 1. Prace należy przesłać pocztą lub osobiście na adres  Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5 lub dostarczyć do najbliższych placówek kultury: Świetlica Wiejska w Boguszy, Świetlica Wiejska w Mszalnicy, Wiejski Dom Kultury w Mystkowie (w godzinach otwarcia placówek). Z tyłu pracy  prosimy podać imię i nazwisko, wiek dziecka (autora pracy) oraz kontaktowy numer telefonu do opiekuna. Do pracy należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą rodzica/opiekuna.
 2. Prace należy składać do dnia 10.05.2021 r. (do godziny 15:00).
 3. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 4. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury.
 5. Jury pod uwagę weźmie: pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu oraz estetykę wykonania pracy.
 6. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 6 Prawa autorskie i przepisy RODO

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.                                                                         
 2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Zarządca Gminnego Ośrodka Kultury  Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka.
 3. Dane osobowe podawane w wiadomości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

§ 7 Ogłoszenie wyników Konkursu

  Do dnia 31 maja na stronie internetowej GOK zamieszczone będą wyniki konkursu.

§ 8 Nagrody

 1. Jury wyłoni po 3 najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej. Przewiduje się także 6 wyróżnień.
 2. Komisja ma prawo innego poddziału nagród. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.                               
 3. Nagrody zostaną przekazane  w sposób uzgodniony z rodzicem/ opiekunem nagrodzonego.

§ 9 Postanowienia końcowe                       

 1. Wsprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator.                            
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w Internecie.                                                                     
 3. Prace po ocenie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.

Prosimy wypełnić i dołączyć  formularz zgłoszeniowy!

 

Konkurs Plastyczny „Człowiek i przyroda”

Formularz zgłoszeniowy.

Niniejsze zgłoszenie należy podpisać i przesłać wraz z pracą

Imię nazwisko autora: ………………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość i wiek uczestnika konkursu………………………………………………………………………………..

Adres email i telefon kontaktowy w celu powiadomienia w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia:   …………………………………………………………………………………….

Zgoda Opiekunów:

Ja/ niżej podpisany/a

 ………………………………………………………………………………………………..

Będący rodzicem lub występujący w charakterze opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego*

……………………………………………………………….………....lat …….., niniejszym wyrażam/y zgodę na jego/jej udział w konkursie plastycznym oraz oświadczam/y, że  zapoznałem/am/liśmy się z regulaminem konkursu  i go akceptujemy/ akceptuję, a w szczególności:

-poświadczamy, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie przez dziecko/podopiecznego * nie narusza praw osób trzecich,

-wyrażamy/am zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w związku z uczestnictwem w konkursie, jego/jej imienia nazwiska oraz wizerunku,

-przyjmujemy/ję do wiadomości oraz zgadzam/my się, że prawo własności oraz prawa autorskie związane że zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność organizatora,

-przyjmuję/my do wiadomości oraz wyrażam/my zgodę na przetwarzanie przez organizatora bądź podmiot przez niego wskazany  danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu w celach związanych z konkursem. Dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie do ich poprawy, zmiany lub usunięcia z bazy,

-przyjmuję/my do wiadomości oraz zgadzam/my się, że organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania oryginału pracy złożonej do konkursu.

 

Miejscowość, data …………………………     Podpis ………………………………

 

*niepotrzebne skreślić

27503