Przejdź do treści
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

Konkurs gwary

Konkurs gwary

Treść

Regulamin

Gminnego Przeglądu „LACHOSKIE GODONIE”

Kwiecień 2021 rok

 

Cele Przeglądu

1. Przegląd ma charakter konkursu.

2. Pielęgnowanie i ochrona cennych tradycji lachowskiej gwary.

3. Zainteresowanie gwarą ludową dzieci i młodzieży.

4. Wyłonienie najlepszych gawędziarzy ludowych do następnych konkursów.

& 1.

Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.

& 2.

 1. W przeglądzie mogą brać udział chętni mieszkańcy gminy Kamionka Wielka.
 2. W konkursie występują wyłącznie pojedyncze osoby.

& 3.

 1. Uczestnicy przeglądu oceniani będą w zależności od wieku w jednej z trzech kategorii:
 • dziecięcej – do 13 lat
 • młodzieżowej – od 14 do 20 lat
 • dorosłych – powyżej 20 lat.
 1. Każda szkoła, świetlica wiejska, zespół może zgłosić po 2 uczestnikówz każdej kategorii.
 2. W związku z sytuacją epidemiologiczną do konkursu mogą zgłosić się również uczestnicy indywidualnie.

& 4.

1. Wypełnione:

- karty zgłoszeniowe - zał. nr 2,

- oświadczenia RODO- zał. nr 1 (pdf, zdjęcie) w formie elektronicznej (e-mail)

- nagranie programu  np. telefonem komórkowym, aparatem bądź kamerą w formacie mp4 należy przesłać do 09 kwietnia br. na adres: gmkamionkagok@adres.pl .

2. Karty RODO uczestników do lat 16 podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

& 5.

Wskazanym jest prezentowanie gwary lachowskiej w wierszu, gawędzie, opowiadaniu.

Gawędy mogą dotyczyć legend opowiadanych, tradycyjnych zwyczajów, obrzędów itp.

Czas trwania prezentacji 5-7 minut.

& 6.

Właściwym jest, aby uczestnicy przeglądu występowali w strojach regionalnych.

&7.

Powołana przez organizatora Komisja Artystyczna dokona oceny prezentacji wg ustalonych przez siebie kryteriów, w oparciu o niniejszy regulamin.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru
 • czystość gwary
 • bogactwo słownictwa gwarowego
 • ogólny wyraz artystyczny.

& 8.

Uczestnicy przeglądu zostaną ocenieni w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy występujący otrzyma pamiątkowy dyplom. Organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe w zależności od posiadanych środków.

& 9

Wszelkich informacji na temat  konkursu „Lachoskie godonie” udziela GOK, tel. 445-60-29, meil: gmkamionkagok@adres.pl

Postanowienia końcowe

1. Konkurs ma formułę on-line, z tym, że dopuszcza się możliwość jego organizacji na żywo, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. O takiej ewentualności poinformujemy w terminie późniejszym.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbędzie się oficjalna uroczystość wręczenia nagród. Nagrody i dyplomy będzie można odbierać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Zał. Nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

……………………………………………………………………………...........................................

(imię   i nazwisko dziecka, uczestnika ),

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), publikacja  Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celach organizacji i promocji Gminnego Konkursu Lachoskie godanie   i oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem  uczestnictwa w w/w konkursu

……...........................................................                                       

 ( data, czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego, uczestnika)

                                                           Klauzula informacyjna RODO

Organizatorem konkursu  jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w imprezie. Istnieje możliwość, że przy zapisie przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zostanie zarejestrowany wizerunek osób w niej uczestniczących, nas co „uczestnik” imprezy wyraża zgodę. Uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia do udziału w imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres email. W przypadku osób nieletnich, zgodę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.                                                                            

Jednocześnie uczestnik  zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych (w tym wizerunku) za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikacje w całości lub części na portalach stronach internetowych, prasie, publikacjach, materiałach informacyjnych organizatora, w związku z organizacją imprezy, działalnością i formacyjną lub promocyjną.                                                        

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UEL 119/1 z 04.05.2016r.) informuje się, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej,  33-334  Kamionka Wielka 5,                                                                                                                                                                                 2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  możliwy jest pod adresem  e-mail iodo@kamionka.iap.pl                                                                                        3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz  art. 9 ust.1 lit. g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony  osób fizycznych  RODO do celów należących do zadań gminy tj: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.                                             

4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;                                                                                                                                                                                            5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym  przez przepisy prawa;   

6)    Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.    

7)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.     

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.  

9)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych

 

Zał. Nr 2

Karta zgłoszenia

 

 

Nazwisko imię –

 

Adres zamieszkania, telefon –

 

Wiek uczestnika –

 

Przygotowany repertuar (tytuł )-

 

Uczestnictwo w poprzednim „Lachoskim Godoniu” (zajęte miejsca)-

 

Nazwa i adres instytucji patronującej - GOK

 

Uwagi własne ……………………………………………………….

 

 

...................................................

                                                                                     podpis zgłaszającego

27503