Przejdź do treści
Kalendarz 2
Kalendarz
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

Gminny Konkurs Plastyczny „Chcemy żyć, życiem spokojnym …”

Gminny Konkurs Plastyczny „Chcemy żyć, życiem spokojnym …”

Treść

 

KONKURS

PLASTYCZNY

MARZEC - KWIECIEŃ

2022 rok

 

Konkurs na pracę plastyczną

 „Chcemy żyć, życiem spokojnym …”

 

Regulamin konkursu

XXXII Gminnego Konkursu Plastycznego

 

§ 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej

§ 2. Celem konkursu jest:

 1. Popularyzacja twórczości plastycznej w środowisku szkolnym,
 2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 3. Umożliwianie przekazu w formie plastycznej wyobraźni i marzeń dziecka,
 4. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które poprzez indywidualną interpretację i niczym
  nieograniczoną wyobraźnię najcelniej ukażą temat konkursu.

§ 3. Założenia organizacyjne

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamionka Wielka i oceniony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-15 lat. 15 lat

§ 4. Format pracy i techniki

 1. Format pracy nie może być większy niż A3.
 2. Praca (1 szt.) musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: malarstwo (oprócz malarstwa na szkle), grafika; rysunek wykonany ołówkiem, pastelami lub kredkami, collage.

§ 5. Zgłoszenie i ocena prac konkursowych

 1. Prace należy przesłać pocztą lub osobiście na adres  Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5 lub dostarczyć do najbliższych placówek kultury: Świetlica Wiejska w Boguszy, Świetlica Wiejska w Mszalnicy, Wiejski Dom Kultury w Mystkowie (w godzinach otwarcia placówek).
 2. Z tyłu pracy prosimy podać imię i nazwisko, wiek dziecka (autora pracy) oraz kontaktowy numer telefonu do opiekuna. Do pracy należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą rodzica/opiekuna.
 3. Prace należy składać do dnia 04.04.2022 r. (do godziny 15:00).
 4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 5. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury.
 6. Jury pod uwagę weźmie: pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu oraz estetykę wykonania pracy.
 7. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 6. Prawa autorskie i przepisy RODO

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu i Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.
 2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Zarządca Gminnego Ośrodka Kultury  Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka.
 3. Dane osobowe podawane w wiadomości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

§ 7. Ogłoszenie wyników Konkursu

Do dnia 20 kwietnia na stronie internetowej GOK zamieszczone będą wyniki konkursu.

§ 8. Nagrody

 1. Jury wyłoni po 3 najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej. Przewiduje się także 6 wyróżnień.

 2. Komisja ma prawo innego poddziału nagród. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

 3. Nagrody zostaną przekazane  w sposób uzgodniony z rodzicem/ opiekunem nagrodzonego.

§ 9. Postanowienia końcowe         

 1. Wsprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w Internecie.
 3. Prace po ocenie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.

 

Prosimy wypełnić i dołączyć formularz zgłoszeniowy – w załączniku.

Pliki do pobrania

40070